Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 VG Media is een eenmanszaak, gevestigd te ‘s-Gravenhage en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK 68584393.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van VG Media en op iedere overeenkomst tussen VG Media en een opdrachtgever. Afwijkingen, aanvullingen of wijzigingen van deze voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze door VG Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VG Media, voor de uitvoering waarvan door VG Media derden dienen te worden ingeschakeld.

1.4 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle door VG Media aangeboden offertes op maat zijn dertig dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 In het algemeen betreft de dienstverlening van VG Media het ontwerpen en ontwikkelen van websites op maat. Het ontwerpen en/of ontwikkelen van andere dan op maat gemaakte websites zal alleen worden verricht indien dit uitdrukkelijk door VG Media is vermeld in de offerte.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat het in een offerte verrichtte aanbod door de opdrachtgever per email is bevestigd.

3.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod is er geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij VG Media uitdrukkelijk anders meedeelt aan opdrachtgever.

3.3 Communicatie met VG Media verloopt via de elektronische weg en email.

3.4 Indien opdrachtgever bekend is met bijzondere omstandigheden die aan het bouwen en/of het gebruik van de website bijzondere eisen stellen zal deze VG Media daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. VG Media behoudt zich daarbij het recht voor de overeenkomst aan te passen. Dit kan leiden tot een prijsaanpassing.

3.5 Aanpassingen in de overeenkomst komen alleen tot stand na uitdrukkelijke instemming van VG Media. Aanpassingen die tot meerwerk of minderwerk leiden zullen als zodanig worden gefactureerd bij opdrachtgever.

3.6 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal VG Media deze naar beste kunnen uitvoeren.

3.7 VG Media zal niet eerder uitvoering aan de overeenkomst kunnen geven dan wanneer door de opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens zijn verstrekt die voor de uitvoering van de overeenkomst door VG Media noodzakelijk zijn.

3.8 Om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken dient de opdrachtgever redelijkerwijs al datgene te doen wat daarvoor noodzakelijk is. Daaronder kan worden begrepen het verlenen van toegang aan VG Media tot data en accounts die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

3.9 De opdrachtgever draagt het risico van selectie en gebruik van de door haar aan VG Media aangeleverde gegevens en materialen. VG Media is in dat geval niet aansprakelijk voor schendingen van rechten van derden.

3.10 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover VG Media niet of niet voldoende nakomt is VG Media gerechtigd om gedurende die tijd zijn verplichtingen tegenover opdrachtgever op te schorten.

3.11 Door VG Media opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking. De enkele overschrijding van een dergelijke termijn brengt VG Media niet in verzuim.

3.12 VG Media biedt geen garanties inzake kwaliteit of beschikbaarheid van systemen van derden. VG Media levert geen hostingdiensten en is om die reden niet aansprakelijk voor kwaliteit of beschikbaarheid daarvan.

3.13 VG Media verstrekt geen garanties inzake het functioneren van de door hem geleverde website ten aanzien van zowel software, zoals besturingssystemen, webbrowsers, plugins en scripts e.d., als hardware, tenzij de garantie blijkt uit de overeenkomst.

3.14 Indien VG Media voor de ontwikkeling van de website gebruik wenst te maken van zaken waarop rechten van derden rusten, zoals foto’s of software dan zal hij daarover opdrachtgever informeren. Het gebruik van zaken waar rechten van derden op rusten zal alleen dan plaatsvinden wanneer opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. De opdrachtgever is in dat geval gehouden de verplichtingen na te komen behorende bij deze rechten van derden en zal VG Media vrijwaren voor aanspraken van derden op grond van dergelijke rechten.

3.15 VG Media zal de bronbestanden van de ontworpen en/of ingerichte websites nimmer aan derden ter beschikking stellen, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.

3.16 Het is VG Media toegestaan om het geleverde werk te beschermen door middel van technische maatregelen. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze bescherming te ontwijken of ongedaan te maken, tenzij anders overeengekomen.

3.17 VG Media behoudt zich het recht voor om een eenmaal gesloten overeenkomst te ontbinden indien de inhoud van de te bouwen of reeds gebouwde website, naar oordeel van VG Media, in strijd is met de goede smaak, de goede zeden of de openbare orde.

Artikel 4. Oplevering en aanvaarding

4.1 Na oplevering van (een deel van) de website aan opdrachtgever dient opdrachtgever het opgeleverde werk te keuren en binnen 14 dagen na dag van oplevering aan VG Media te laten weten of het geleverde (op onderdelen) is afgekeurd. Indien niet door opdrachtgever binnen deze periode wordt meegedeeld dat het opgeleverde is afgekeurd wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

4.2 Na afkeuring van het opgeleverde zal VG Media zich inspannen om tot een oplossing van de afkeuring te komen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is of niet binnen het bereik van de overeenkomst valt zal VG Media dit gemotiveerd aan opdrachtgever meedelen.

4.3 Het door VG Media aan opdrachtgever geleverde werk blijft eigendom van VG Media tot het moment dat opdrachtgever al haar verplichtingen jegens VG Media deugdelijk is nagekomen.

4.4 Het risico van hetgeen door VG Media aan opdrachtgever wordt geleverd gaat over op opdrachtgever zodra het geleverde aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Artikel 5. Aanvraag van domeinnamen

5.1 Het aanvragen en registreren van domeinnamen is onderworpen aan de daarvoor geldende regels. Deze regels worden vastgesteld en gehandhaafd door de daartoe bevoegde instanties. VG Media heeft geen invloed op de totstandkoming van deze regels en op de wijze waarop deze regels worden uitgelegd en toegepast.

5.2 De opdrachtgever vrijwaart VG Media voor mogelijke schade voortvloeiend uit of samenhangend met de aanvraag, de (her)registratie of het gebruik van domeinnamen.

5.3 Wanneer de opdrachtgever in gebreke is ten opzichte van VG Media kan laatstgenoemde, na verloop van een redelijke termijn, het recht op het gebruik door opdrachtgever van de domeinnaam opschorten door het gebruik van de domeinnaam door opdrachtgever onmogelijk te maken.

5.4 Wanneer de opdrachtgever jegens VG Media blijft wanpresteren is VG Media gerechtigd de registratie van de domeinnaam te beëindigen bij de registrerende instantie.

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom

6.1 Voor het ontwerpen en inrichten van websites maakt VG Media gebruik van open source-software. De rechten van deze software liggen bij derden.

6.2 De intellectuele eigendom van het door VG Media ontwikkelde of ter beschikking gestelde berust uitsluitend bij VG Media of diens licentiegevers.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door VG Media genoemde prijzen in euro’s en exclusief omzetbelasting.

7.2 Indien een prijs is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig te zijn, dan heeft VG Media het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

7.3 VG Media behoudt zich het recht voor de gehanteerde tarieven eens per kalenderjaar aan te passen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 VG Media zal de door opdrachtgever verschuldigde bedragen aan hem factureren. Dit kan door elektronische facturen uit te reiken. VG Media heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de diensten in rekening te brengen.

8.2 VG Media heeft het recht om van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt in een dergelijk geval verrekend met de laatste factuur. Dit voorschot is niet terug opeisbaar in het geval dat de opdracht om welke reden dan ook niet tot een succesvol einde wordt gebracht.

8.3 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever niet (volledig) betaalt binnen de betalingstermijn is hij over de openstaande bedragen in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.4 Opdrachtgever is bij verzuim naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijk (handels)rente verschuldigd tevens gehouden tot een volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die VG Media moet maken om de vordering te incasseren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 VG Media kan in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst slechts aansprakelijk worden gehouden in het geval van een toerekenbare tekortkoming en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding ter zake van de waarde van de achtergebleven prestatie. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro (exclusief btw).

9.2 VG Media kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gehouden voor schade welke zou kunnen voortvloeien uit systemen, werkzaamheden en/of software van derden.

9.3 Iedere andere aansprakelijkheid van VG Media voor schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

10.2 Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt indat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, en waarvan men redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn als zodanig behandelen. Partijen zullen de ontvangen gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt aan de andere partij.

11.2 De verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12. Duur en opzegging

12.1 De duur van de overeenkomst is die tijd die nodig is om de overeengekomen dienst(en) te leveren. De overeenkomst kan slechts tussentijds worden beëindigd als dit is bepaald in deze algemene voorwaarden en in het geval beide partijen daarover overeenstemming hebben bereikt.

12.2 Indien een vaste looptijd voor de (verlenging van) de domeinregistratie is overeengekomen, kan de overeenkomst, voordat de looptijd is verstreken, slechts in de navolgende gevallen eenzijdig door VG Media worden beëindigd:

  • Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  • Het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd;
  • Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
  • De activiteiten van opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.

12.3 Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van VG Media onmiddellijk opeisbaar.

12.4 Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een lopende overeenkomst stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn.

Artikel 13. Procedure na beëindiging

13.1 Na beëindiging van de overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is VG Media gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens en in gebruik zijnde accounts blijvend te wissen en/of blijvend ontoegankelijk te maken.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar VG Media gevestigd is.

14.3 Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als in juridische zin mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.

14.5 Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden eveneens per email begrepen.

14.6 De administratie van VG Media vormt volledig bewijs van stellingen van VG Media en de door hem ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.

14.7 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

14.8 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.